Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden (versie 29 juli  2019), dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van Color for Success (hierna Aanbod), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen Color for Success en de Klant (hierna “Overeenkomst).

“Bijzondere voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Klant en Color for Succes en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.

Color for Success”: eenmanszaak Angelika De Buck, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Jan Breydellaan 68/2, met KBO-nummer 0694.740.823.

Diensten”: alle diensten die door Color for Success worden geleverd in het kader van een Overeenkomst, onder meer doch niet exclusief verzorgen van persoonlijke coaching, groepstrainingen, online trainingen en begeleidingen “Goederen”: alle goederen die door Color for Success worden geleverd in het kader van een Overeenkomst onder meer doch niet exclusief boeken en e-books.

Klant”: de (toekomstige) contractspartij van Color for Success aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt én bovendien verklaart geen consument te zijn.

 

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
 2. Ingeval een Overeenkomst afwijkende bepalingen bevat ten aanzien van de Algemene Voorwaarden (bv. Bijzondere Voorwaarden), dan hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven niettemin geldig. Afwijkende bepalingen in een Overeenkomst gelden daarenboven slechts voor de duur van de Overeenkomst waarin de afwijkingen zijn opgenomen en overeengekomen.
 3. De ondertekenaar die namens een Klant een Aanbod aanvaardt of een Overeenkomst ondertekent of diegene die, geheel of gedeeltelijk, een betaling verricht in uitvoering van een Overeenkomst, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.

 

ARTIKEL 3 – Aanbod

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Offertes dienen door de klant voor akkoord te worden ondertekend of via e-mail te worden bevestigd. Door dergelijke bevestiging wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
 2. Alle door Color for Success opgegeven prijzen zijn excl. BTW, verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en/of andere naar aanleiding van de levering van de Goederen en/of Diensten verschuldigde belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij in het Aanbod of de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. De prijzen in het Aanbod zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. De tarieven worden bepaald per opdracht en duurtijd opdracht.
 4. Behoudens andere afspraken in de bijzondere voorwaarden, wordt voor opdrachten in het buitenland een bedrag van 125€ per dag boven op de geldende dagprijs aangerekend. Hotel-, reis-, restaurant- en verplaatsingskosten zijn ten laste van de Klant. De Klant is steeds verantwoordelijk voor alle reserveringen, tenzij schriftelijk anders bevestigd door Color for Success.

 

ARTIKEL 4 – Wijzigingen aan Overeenkomsten en annulaties

 1. Wijzigingen aan een Overeenkomst na de totstandkoming ervan moeten door de Klant tijdig en schriftelijk aan Color for Success ter kennis worden gebracht en maken slechts onderdeel uit van de Overeenkomst ingeval deze door Color for Success schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval deze wijzigingen meerkosten of meerwerken veroorzaken, zullen deze zaken door Color for Success in rekening gebracht kunnen worden.
 2. Een bestelling van Goederen, op welke wijze ook gedaan, schriftelijk, elektronisch, telefonisch, … kan niet geannuleerd worden en zal integraal betaald dienen te worden door de Klant. Een bestelling van een Dienst kan gratis geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de start. Nadien kan de bestelde Dienst niet geannuleerd worden en zal behoudens overmacht in hoofde van de Klant, integraal betaald dienen te worden door de Klant.

Gereserveerde data voor de Diensten kunnen door Color for Success kosteloos naar een latere datum verplaatst worden en dit tot uiterlijk 10 werkdagen vòòr de aanvang ervan.

 1. Ten onrechte aan Color for Success geretourneerde Goederen blijven ter beschikking van de Klant en het risico van deze Goederen blijft bij de Klant liggen, waarbij eventuele vervoers- en/of opslagkosten voor rekening van de Klant zijn.
 2. Als Color for Success de bevestigde dagen van de Diensten niet kan nakomen wegens overmacht, wordt een nieuwe afspraak gemaakt in samenspraak met de Klant. Bij annulering van een Dienst wegens overmacht door Color for Success wordt de factuur gecrediteerd en kan geen bijkomende schadevergoeding gevraagd worden van Color for Success.

 

ARTIKEL 5 – Levering

 1. Levering van Goederen en/of Diensten gebeurt in beginsel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op de zetel van Color for Success.
 2. Ingeval Color for Success in uitvoering van een Overeenkomst Goederen dient te leveren aan de Klant (dan wel enige gegevens) en de Klant werd verwittigd dat deze zaken ter beschikking zijn van de Klant, is de Klant gehouden deze zaken af te nemen binnen de 10 dagen na verwittiging, bij gebreke waarvan Color for Success het recht heeft om opslagkosten aan te rekenen aan de Klant en, ingeval de Klant blijft weigeren de Goederen af te nemen binnen een termijn van 7 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, de Overeenkomst met betrekking tot de levering van de Goederen als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Ingeval van laattijdige afname of weigering tot afname, gaat het risico van de Goederen onmiddellijk van rechtswege over op de Klant.
 3. Color for Success levert alle redelijke inspanningen om de Diensten en/of Goederen zo snel mogelijk te leveren, waarbij de Klant evenwel erkent dat leveringstermijnen of –data indicatief zijn en Color for Success niet binden, tenzij duidelijk anders schriftelijk overeengekomen. Een overschrijding van de leveringstermijn kan door de Klant dus niet ingeroepen worden om de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen of om schadevergoeding te vorderen. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de Klant echter het recht om de Overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat Color for Success nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 1 maand nadat Color for Success hiertoe door de Klant per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld.
 4. Ingeval van vertraging of gebreken in de levering van de Goederen en/of Diensten kan de Klant zich niet op kosten van Color for Success elders bevoorraden. De Klant verzaakt aan de toepassing van artikelen 1143 en 1144 B.W. die niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.
 5. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds af fabriek (EXW). De kosten en risico van lading en transport zijn ten laste van de Klant. Ingeval Color for Success dient in te staan voor het transport van Goederen dan gebeurt dit transport voor rekening en risico van de Klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het risico van de Goederen gaat dus over bij vertrek van het transport van de Goederen.
 6. De Klant is verplicht de Goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de Goederen kunnen geleverd worden. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen schriftelijk aan Color for Success te worden gemeld, waarbij de Klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde Goederen impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.
 7. Color for Success is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.

 

ARTIKEL 6 – Ontbinding –  betaling

1. De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Color for Success schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Color for Success het recht heeft:

 • Niet-betaling door de Klant van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde voorschot of restsaldo binnen de 15 dagen na ingebrekestelling door Color for Success;
 • Faillissement of ontbinding van de Klant;
 • Een inbreuk op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarin de sanctie van ontbinding uitdrukkelijk werd voorzien;
 • Weigering om Diensten en/of Goederen af te nemen.
 1. De Klant is verplicht alle overeenkomstig de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst door de Klant van de factuur van Color for Success en dit op de zetel van Color for Success, dit behoudens andersluidende afspraken in de Overeenkomst.
 2. Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, heeft Color for Success van rechtswege recht heeft op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 120,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval Color for Success enige betaling dient te verrichten in uitvoering van de Overeenkomst, is de sanctie ingeval van laattijdige betaling door Color for Success beperkt tot de wettelijke regeling opgenomen in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 3. De Klant doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de exceptie van niet-nakoming.
 4. Tot zekerheid van de betaling van de vordering van Color for Success geeft de Klant alle schuldvorderingen in pand die de Klant eventueel heeft ten aanzien van zijn klanten. Dit pandrecht omvat het verschuldigd saldo van alle in uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, alsook evenals alle bijkomende en aanvullende sommen die de Klant aan Color for Success, om welke reden ook verschuldigd is of zal zijn uit hoofde van de Overeenkomst en de Diensten.
 5. Eveneens tot zekerheid van betaling van de vordering van Color for Success, heeft Color for Success een retentierecht op alle eventuele eigendommen van de Klant of derden die ter voorbereiding van een Overeenkomst of in uitvoering van een Overeenkomst aan Color for Success werden overhandigd (retentierecht dat eveneens ingeval van faillissement, ontbinding, collectieve schuldenregeling of gerechtelijke reorganisatie van de Klant blijft gelden).
 6. De eigendom van de Goederen zal pas worden overgedragen op de Klant na volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Color for Success geleverde of te leveren Goederen aan Color for Success verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de Goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat de Goederen aan hem werden geleverd in de zin van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.
 7. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 8. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Color for Success schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.
 9. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 10. Het voorleggen door Color for Success van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.

 

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

 1. Color for Success verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de Overeenkomst conform een goede huisvader. Color for Success is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.
 2. Color for Success verplicht zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch Color for Success aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis.
 3. Color for Success is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is Color for Success niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, wissen van data of vorderingen van derden. Color for Success is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitoefening van hun professionele activiteiten.
 4. Voor zover Color for Success bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.
 5. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijk fout of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Color for Success jegens de Klant ten alle tijde beperkt voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst tot het aan de Klant gefactureerde bedrag gedurende het jaar voor het Schadegeval.
 6. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Color for Success vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van drie (3) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
 7. Color for Success is uitdrukkelijk gerechtigd om de Overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering tot) faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de Klant In geval Color for Success toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van de Klant op volledige schadeloosstelling

 

ARTIKEL 8 – Klachten en garantie

 1. Klachten met betrekking tot de Diensten, verborgen gebreken met betrekking tot de Goederen en klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen te worden gemeld aan Color for Success binnen de 8 dagen volgend op de kennisname door de Klant van de elementen waarop de klacht is gebaseerd en dit door verzending van een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Color for Success. Gebreken die redelijkerwijze niet binnen voormelde termijn kunnen worden vastgesteld, moeten onmiddellijk na vaststelling aan Color for Success worden gemeld.
 2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde Diensten of Goederen.
 3. De Klant zal alle door Color for Success voor het onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Color for Success in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde Diensten en/of Goederen waarop de klacht betrekking heeft.
 4. Indien Color for Success een gebrek aangetoond acht, heeft Color for Success de keuze om hetzij de niet deugdelijk gebleken Dienst of het niet deugdelijk gebreken Goed kosteloos opnieuw te leveren, hetzij de Klant een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te geven (met uitsluiting dus van de mogelijkheid om de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen). Ingeval van nieuwe levering zal Color for Success rekening kunnen houden met het gebruik dat de Klant reeds heeft gehad van de geleverde Diensten of geleverde Goederen.
 5. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Klant op generlei wijze op.

 

ARTIKEL 9 – Intellectuele Eigendom

 1. Het gebruiksrecht op door Color for Success geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, software, trainingen, programma’s, documenten, boek, E-book, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Color for Success, magazines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Color for Success en gehanteerde software enz. (hierna: Werken) vangt – niettegenstaande de feitelijke levering – slechts aan indien de Klant alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst in uitvoering waarvan de zaken werden geleverd, werden nagekomen, inzonderheid:
 • de betaling van de voor de levering overeengekomen vergoedingen en prijzen
 • de betaling van eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Klant van de Overeenkomst
 1. Color for Success blijft te allen tijde de uitsluitende eigenaar van de auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten op de Werken en de Klant krijgt slechts, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, een niet exclusief gebruiksrecht op deze zaken voor de doeleinden voorzien in de Overeenkomst. Deze zaken mogen door de Klant slechts voor deze doeleinden worden gereproduceerd of afgedrukt (en mogen dus zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Color for Success niet aan derden ter beschikking worden gesteld) waarbij eventuele aanwezige vermeldingen naar intellectuele eigendomsrechten of eigenaars van deze rechten niet verwijderd mogen worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Color for Success is het niet toegestaan om enig door Color for Success aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Software of andere zaken die eigendom zijn van derden blijven uitsluitend eigendom van deze derden en het gebruiksrecht van deze zaken wordt beperkt tot de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomsten m.b.t. deze zaken. Indien (een werknemer, agent, tussenpersoon of andere persoon van) de Klant op enigerlei wijze zou kunnen worden beschouwd als auteur van een deel van de zaken die in uitvoering van de Overeenkomst worden geleverd, dan maakt de Klant zich sterk dat de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op deze zaken aan Color for Success worden overgedragen en dat de Klant zelf overeenkomsten heeft gesloten met de betrokken personen tot overname van de intellectuele eigendomsrechten.
 2. Klanten die aan Color for Success informatie, bestanden, gegeven, teksten e.a. verschaffen in het kader van de levering van de Diensten geven aan Color for Success het niet-exclusieve recht om deze zaken te reproduceren, af te drukken, aan het publiek mee te delen voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden (o.m. promotie van activiteiten van Color for Success), zonder dat dit in hoofde van de betrokken Klant recht geeft op enige vergoeding.
 3. Materiaal door de Klant aangeleverd, wordt geacht in regel te zijn met de diverse wettelijke bepalingen, zoals onder meer het auteursrecht, de overige intellectuele eigendomsrechten en de wet betreffende de privacy. De Klant zal Color for Success integraal vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot dit materiaal en de gegeven opdracht.

 

Herroepingsrecht voor aankopen via de webshop

 

1.  Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan

consumenten. Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag na de fysieke in bezitname van het product, zonder opgave van motief en zonder betaling van andere kosten dan de wettelijk voorziene kosten, de aankoop te herroepen. Om dit recht te gebruiken moet u ons op een ondubbelzinnige manier op de hoogte stellen van uw beslissing. U kunt hiertoe het modelformulier voor herroeping aanvragen via [email protected], maar bent hiertoe niet verplicht. Het volstaat om uw herroeping te verzenden voordat de termijn is verstreken.

 1. Onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen nadat wij van uw beslissing kennis werden gesteld, zullen wij u de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering voor de meerkost indien u niet voor de goedkoopste standaardlevering heeft gekozen) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat de producten werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 2. U dient het product onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing heeft meegedeeld, terug te zenden naar  Jan Breydellaan, 68/2 – 8200 Brugge. De kosten en het risico voor het terugzenden dienen door u te worden gedragen evenals het bewijs voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht. Het product wordt teruggestuurd in de originele staat en verpakking met alle geleverde toebehoren.
 3. U mag de goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen. U zal het product slechts onderzoeken zoals u in een winkel zou doen. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van de manier van omgaan met het product dat verder gaat dan hierboven werd toegestaan. De waardevermindering kan worden afgehouden van de terugbetaling.
 4. Volgens de Europese wetgeving kunnen consumenten bijkomend klachten indienen via de procedure beschikbaar via de website: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ARTIKEL 10 – Privacy

 1. Klanten aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens en deze van hun werknemers, agenten, tussenpersonen, bestuurders, enz. door Color for Success worden geregistreerd en verwerkt, verwerking die aan derden kan worden uitbesteed in naam en voor rekening van Color for Success, waarbij aan deze derden dezelfde rechten en plichten worden opgelegd als beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De geregistreerde en verwerkte gegevens (hierna “de Gegevens”) betreffen onder meer: IP-adressen, gegevens die door de Klant ter beschikking wordt gesteld van Color for Success, de identiteit en andere persoonlijke gegevens, alle voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meegedeelde informatie, gegevens met betrekking tot bankrekeningen en gegevens met betrekking tot het gebruik van software.

De Gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: (1) om Klanten gemakkelijk toegang te bieden tot en gebruik te maken van alle functionaliteiten van geleverde zaken (o.m. software), (2) het beheer van de relatie met de Klant en derden, (3) ten behoeve van marktonderzoek en het opmaken van statistieken, (4) voor direct marketing voor andere diensten aangeboden door Color for Success of derden waarmee Color for Success een contractuele of andere verhouding mee heeft en meer in het algemeen (5) om Color for Success toe te laten met de Klant te communiceren en haar op de hoogte te houden van elke andere door Color for Success opgestarte operatie.

Behalve indien de mededeling van de Gegevens aan derden noodzakelijk is om de hiervoor opgesomde doelstellingen te verwezenlijken is Color for Success niet gemachtigd om de Gegevens bekend te maken, te verkopen, te verhuren of uit te wisselen met derden zonder het uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de betrokken Klant.

Klanten hebben te allen tijde het recht om zich zonder kosten en op eenvoudig verzoek (door het versturen van een email) te verzetten tegen de verwerking van de Gegevens met het oog op direct marketing of de verzending van commerciële berichten of reclame via de post, e-mail of telefoon en hebben het recht om toegang te krijgen tot de hen betreffende Gegevens om desgevallend rechtzetting te vragen voor elk onjuist of onvolledig Gegeven.

 1. De Gegevens worden verwerkt onder volgende verwerkingsgrond: uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang. Zij zullen enkel gedeeld worden met verwerkers in het kader van de uitoefening van de opdracht en in geen geval verkocht of doorgegeven aan derden. De Gegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Klant en Color for Success. Color for Success heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. De Klant heeft het recht om op elk ogenblik een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan het kantoor te richten. De privacy policy van de onderneming is terug te vinden op https://www.angelikadebuck.be/privacybeleid/ . De Klant kan zijn rechten uitoefenen door Color for Success te contacteren per e-mail op het adres [email protected]. Bij dergelijk verzoek dient de Klant steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen. De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected]
 2. Het cookiebeleid omhelst de informatie inzake de cookies en soorten cookies, die in voorkomend geval persoonsgegevens bevatten, die door Color for Success of derden gebruikt worden bij het gebruik van de website van Color for Success. Elke Klant en gebruiker van de website wordt verondersteld dit cookiebeleid te hebben aanvaard. In de mate dat de cookies persoonsgegevens bevatten, kunnen deze gegevens zoals hiervoor aangegeven worden geraadpleegd en rechtgezet. De Klant of gebruiker kan ook, volgens de modaliteiten van het cookiebeleid, de cookies verwijderen, en in voorkomend geval, bepaalde cookies weigeren, in welk geval misschien niet meer alle functionaliteiten van de website kunnen worden gewaarborgd.

 

ARTIKEL 11 – Vertrouwelijkheid

Color for Success zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van Opdrachtgever (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of Color for Success daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

Opdrachtgever respectievelijk deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Color for Success of andere Opdrachtgevers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Color for Success/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 

ARTIKEL 12 – Overmacht

 

 1. Indien Color for Success door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Color for Success gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Color for Success op betaling door de Klant voor reeds door Color for Success verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 2. Color for Success zal de Klant zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.

In geval van opschorting zal Color for Success alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

 1. Indien de Klant door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de Klant gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Color for Success op betaling door de Klant voor reeds door Color for Success verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Color for Success tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals (doch niet uitsluitend in geval van) ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Color for Success kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever/deelnemer (verder) nakomt.

 

ARTIKEL 13 – Varia

 

 1. De Klant heeft niet het recht om enige rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst of de Overeenkomst zelf over te dragen aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Color for Success.
 2. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
 3. De Algemene Voorwaarden van Color for Success zijn in al haar modaliteiten noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de beide Partijen te beschermen. Iedere bepaling van deze Overeenkomst die ongeldig, nietig, of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren.

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een specifieke bepaling van deze Overeenkomst heeft niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg.

De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

Beide Partijen doen afstand van enig recht om, ware het in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, deze Overeenkomst te laten nietig te verklaren, ze te ontbinden of op te schorten, met inbegrip van beroep op het algemene verbintenissenrecht.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle contracten met Color for Success en leveringen en werken door Color for Success is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Color for Success.